Podklady pre prevzatie

A. Podklady pre prevzatie podvojného účtovníctva:

 1. Daňové priznanie k D/P PO za predchádzajúci rok
 2. Súvaha a Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
 3. Daňové priznania  DPH od 1.1.aktuálneho roka  a zostavy k daň. priznaniam DPH za aktuálny rok
 4. Hlavná kniha k 31.12. predchádzajúceho roka po zdanení a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 5. Denník účtovných zápisov k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 6. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 7. Saldokonto odberateľov a dodávateľov po partneroch a s uvedením čísiel dokladov nevyrovnaných  k 31.12. predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 8. Účtovné doklady od 1.1.aktuálneho roka
 9. Meno a heslo k elektronickej komunikácii s DÚ
 10. Číslo účtu pre účely platenia daní na DÚ za firmu klienta
 11. Zoznam a karty dlhodobého majetku, kópie prvotných dokladov o kúpe, obstaraní majetku alebo jeho technickom zhodnotení, výšky daňových a účtovných odpisov, výšky odložených odpisov
 12. Zoznam krátkodobého majetku

 

B. Podklady pre prevzatie jednoduchého účtovníctva:

 1. Daňové priznanie k D/P FO za predchádzajúci rok
 2. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12. predchádzajúceho roka
 3. Peňažný denník k 31.12. predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 4. Daňové priznania  DPH od 1.1.aktuálneho roka  a zostavy k daň. priznaniam DPH za aktuálny rok
 5. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 6. Účtovné doklady od 1.1.2013 doteraz
 7. Meno a heslo k elektronickej komunikácii s DÚ
 8. Číslo účtu pre účely platenia daní na DÚ za firmu
 9. Zoznam a karty dlhodobého majetku, kópie prvotných dokladov o kúpe, obstaraní majetku alebo jeho technickom zhodnotení, výšky daňových a účtovných odpisov, výšky odložených odpisov
 10. Zoznam krátkodobého majetku

 

C. Personalistika a mzdy:

 1. Pracovné zmluvy pracovníkov alebo iné doklady, kde sú uvedené: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, výška hrubej mzdy, stupeň náročnosti práce
 2. Fotokópia  OP a fotokópia ZP
 3. Uvedený účet, na ktorý ide bezhotovostne vyplácaná výplata
 4. Podpísané prehlásenie pracovníka k uplatňovaniu nezdaniteľnej mesačnej čiastky a daňového bonusu na aktuálny rok a roky od začiatku zamestnaneckého pomeru pracovníka vo firme
 5. Rodné listy detí v prípade uplatňovania si daňových bonusov,
 6. Doklady o návšteve školy detí pracovníkov, ktorí si uplatňujú daňový bonus (od veku stredoškoláka)
 7. Doklady o nariadených súdnych alebo exekučných zrážkach, stavy exekučných a súdnych zrážok. Stav výšky neuhradených nariadených zrážok k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka.
 8. Výplatné pásky všetkých pracovníkov podľa mesiacov od 1.1.aktuálneho roka
 9. Ročné mzdové listy za predchádzajúce roky za všetkých zamestnancov zamestnaných za celú existenciu firmy,
 10. Údaje o výške hrubej mzdy, výške odvodov za zamestnávateľa a pracovníkov, o preddavkoch zo závislej činnosti, o výške čistej mzdy
 11. Mesačné výkazy do Soc. poisťovne a zdravotných poisťovní od 1.1.aktuálneho roka
 12. Mzdové doklady od 1.1.aktuálneho roka
 13. Mená a heslá pre elektronickú komunikáciu so Soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami za firmu
 14. Ročné zúčtovania za predchádzajúce roky a ročné hlásenia na DÚ o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za predchádzajúce roky
 15. Mesačné prehľady dane zo závislej činnosti od 1.1. aktuálneho roka
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.