A. Podvojné účtovníctvo:

 • Vedenie podvojného účtovníctva v zmysle platných predpisov
 • Spracovanie, zaúčtovanie a posúdenie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • Zaúčtovanie bankových výpisov tuzemských a zahraničných
 • Spracovanie pokladničných dokladov, pokladničnej knihy tuzemskej a valutovej
 • Zaúčtovanie došlých a odoslaných tuzemských a zahraničných faktúr
 • Vystavovanie odoslaných faktúr (na požiadanie zadávateľa účtovníckych prác – osobitná položka v cenníku služieb)
 • Kontrola vyúčtovania tuzemských a zahraničných služobných ciest a ich zaúčtovanie (vystavovanie dokladov k vyúčtovaniu služobných ciest je na požiadanie zadávateľa účtovníckych prác)
 • Príprava podkladov na interné doklady a ich zaúčtovanie
 • Vedenie evidencie dlhodobého majetku, odpisovanie,
 • Vedenie evidencie krátkodobého majetku,
 • Príprava daňových priznaní DPH a kontrola dokladov a podkladov pre daňové priznania DPH
 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • Hlásenia platieb fyzickým osobám podľa zákona
 • Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov na hlavnú knihu a saldo dodávateľov a odberateľov
 • Písanie upomienok, návrhy na opravné položky k pohľadávkam a odpisy pohľadávok a záväzkov podľa zákona
 • „Čistenie“ zanedbanej evidencie pohľadávok a záväzkov (na požiadanie zadávateľa účtovníckych prác – osobitná položka v cenníku služieb)
 • Daňové priznanie dane z príjmov a jeho podanie
 • Zhotovenie ročnej účtovnej závierky vrátane príloh: Súvahy, Výkazu ziskov a strát, Poznámok (Cash flow ak to požaduje zadávateľ účtovníckych prác)
 • Uloženie ročnej závierky do Zbierky listín na príslušnom registri
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.