Podklady PÚ

Podklady pre prevzatie podvojného účtovníctva:

 1. Daňové priznanie k D/P PO za predchádzajúci rok
 2. Súvaha a Výkaz ziskov a strát za predchádzajúci rok
 3. Daňové priznania  DPH od 1.1.aktuálneho roka  a zostavy k daň. priznaniam DPH za aktuálny rok
 4. Hlavná kniha k 31.12. predchádzajúceho roka po zdanení a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 5. Denník účtovných zápisov k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 6. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 7. Saldokonto odberateľov a dodávateľov po partneroch a s uvedením čísiel dokladov nevyrovnaných  k 31.12. predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
 8. Účtovné doklady od 1.1.aktuálneho roka
 9. Meno a heslo k elektronickej komunikácii s DÚ
 10. Číslo účtu pre účely platenia daní na DÚ za firmu klienta
 11. Zoznam a karty dlhodobého majetku, kópie prvotných dokladov o kúpe, obstaraní majetku alebo jeho technickom zhodnotení, výšky daňových a účtovných odpisov, výšky odložených odpisov
 12. Zoznam krátkodobého majetku
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.