Podklady JÚ

Podklady pre prevzatie jednoduchého účtovníctva:

  1. Daňové priznanie k D/P FO za predchádzajúci rok
  2. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12. predchádzajúceho roka
  3. Peňažný denník k 31.12. predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
  4. Daňové priznania  DPH od 1.1.aktuálneho roka  a zostavy k daň. priznaniam DPH za aktuálny rok
  5. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka a k posledne uzavretému obdobiu aktuálneho roka
  6. Účtovné doklady od 1.1.2013 doteraz
  7. Meno a heslo k elektronickej komunikácii s DÚ
  8. Číslo účtu pre účely platenia daní na DÚ za firmu
  9. Zoznam a karty dlhodobého majetku, kópie prvotných dokladov o kúpe, obstaraní majetku alebo jeho technickom zhodnotení, výšky daňových a účtovných odpisov, výšky odložených odpisov
  10. Zoznam krátkodobého majetku
Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.